rastanatusia

290 tekstów – auto­rem jest ras­ta­natu­sia.

Zap­rzes­tań Mała prób upo­dab­niania się do innych.
Praw­da jest ta­ka, że gdy­by wszys­cy by­li jed­na­kowi - nie byłoby ludzi wyjątkowych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 października 2017, 23:27

Pa­ra wy­bucho­wa - w głowach i ser­cach dwa in­ne chaosy.
Jakże wiel­kie było zas­kocze­nie gdy ra­zem stworzy­li harmonie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 października 2017, 20:38

* * *

Po­wiedz mi co czułeś
Gdy świat zaczął Ci się walić
Gdy ludzi na około było pełno
Ale nie było ni­kogo kto pomógłby Ci go nap­ra­wić.

Po­wiedz mi co czułeś
Gdy świat oka­zał się być więzieniem
Gdy miałeś [...] — czytaj całość

wiersz • 22 października 2017, 18:47

* * *

Pół ro­ku te­mu miało miej­sce wydarzenie.
Niesa­mowi­te dwóch wszechświatów połącze­nie.
Pier­wsza niczym z nieba, dru­ga z piekła rodem.
Niech poz­na­nie tejże pa­ry będzie Ci do­wodem.

Ona - sa­mo słowo sy­noni­mem jest per­fek­cji.
Nie miałam [...] — czytaj całość

wiersz • 19 lipca 2017, 20:02

Mój ro­zumie..
Mądre­go uda­jesz.
A po­ległeś, gdy ka­za­no Ci miłość zro­zumieć.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2017, 15:19

* * *

Stałam się włas­nych myśli niewolnikiem.
Ro­zum Mój od­wie­cznym ser­ca krytykiem.
Dusza Mo­ja raz wzle­ci, raz upada.
Przez wspom­nienie mi­nione­go lata.

Każdy sen, tym sa­mym wspomnieniem.
Raz jest koszma­rem, a raz marzeniem
I w każdym Twój wzork na wskroś mnie przenika.
Niczym Anioł zaglądasz w duszę grzesznika.

Nie próbuj mnie zba­wić - Ja sa­ma so­bie katem.
Wy­rok wy­dałam : Grzesznik kar­mić będzie się ja­dem.
Nie chcę li­tości, nie ocze­kuje wybaczenia.
Nig­dy nie pragnęłam grzechów odpuszczenia. 

wiersz • 23 czerwca 2017, 21:33

* * *

Po­wiedz mi że nic się nie zmieni
Że choćby świat przes­tał is­tnieć
My będziemy istnieli

Za­kocha­ni w których żar będzie płonął
Pod każdej no­cy ta­jem­niczą osłoną
O każdej godzi­nie i dnia każdej porze

Po­wiedz to a płat­ki róż u Twych stóp złoże
Po­wiedz to a każdy dzień ko­lora­mi ozdobię
Po­wiedz to a wszys­tko co mogę to zrobię

Po­wiedz mi że nic się nie zmieni
Że na­wet jeśli ten świat zniknie
My będziemy istnieli 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 kwietnia 2017, 20:53

* * *

Usiądź twa dro­ga nie była lekka
Po­wiedz jak tra­fiłaś do bram me­go piekła
Aniel­ska duszyczka zbłądziła czy cze­goś szuka
Czyżby na mar­ne poszła re­ligij­na nauka

Nikt Ci nie mówił że mnie się uni­ka
Czy może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 kwietnia 2017, 19:35

* * *

Widzę że ba­wi Cię z duszą Moją igranie
Oświeć mnie więc ja­kie jest Two­je za­danie
Czy sza­tan Cię przysłał bo chce się zabawić
Czy może ktoś z góry prag­nie mnie zba­wić

Cze­mu nie zdradzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 kwietnia 2017, 20:03

* * *

Udo­wod­nij mi bo słowom Twym nie wierze

Udo­wod­nij mi, że świat jest zły
Że wszys­tko co w nim jest skażone.
Że ludzkie dusze są czarne,
A wiara, nadzieja i miłość są już stra­cone.

Udo­wod­nij mi, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 marca 2017, 16:35
rastanatusia

Magia tkwi w tajemnicy. Rozszyfrujesz tajemnice, magia zniknie.

Zeszyty
  • ... – ...

  • Miłość – Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.

  • Paulo Coelho – Ulu­bione..

  • Ulubione – Naj­lep­sze, dające do myśle­nia.

  • Życie  – A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś um­rzeć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

23 października 2017, 23:27rastanatusia do­dał no­wy tek­st Zaprzestań Mała prób upo­dab­niania [...]

23 października 2017, 12:57rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Para wy­bucho­wa - w [...]

23 października 2017, 05:29Irracja sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co czułeś Gdy [...]

23 października 2017, 05:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Para wy­bucho­wa - w [...]

22 października 2017, 23:23yestem sko­men­to­wał tek­st Para wy­bucho­wa - w [...]

22 października 2017, 20:38rastanatusia do­dał no­wy tek­st Para wy­bucho­wa - w [...]

22 października 2017, 18:47rastanatusia do­dał no­wy tek­st Powiedz mi co czułeś Gdy [...]

18 lipca 2017, 22:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mój ro­zu­mie.. Mądre­go uda­jesz. A po­ległeś, [...]

18 lipca 2017, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Mój ro­zu­mie.. Mądre­go uda­jesz. A po­ległeś, [...]

18 lipca 2017, 16:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Mój ro­zu­mie.. Mądre­go uda­jesz. A po­ległeś, [...]